Sunrise Energy Czysta Polska Plus

Czysta Polska Plus

Program Czysta Polska Plus jest skierowany do Klientów Indywidualnych oraz biznesowych zakładających instalację fotowoltaiczną od 3 do 50 kW .

O Programie Czysta Polska Plus

"Czystego Powietrza nie da się wyprodukować ani kupić, musimy razem wspólnie o nie dbać ” – Zygmunt Solorz 

Co Ty możesz zrobić dla środowiska? Zacznij produkować własny prąd.

Najskuteczniej i najłatwiej – po prostu zainstaluj moduły fotowoltaiczne, które będą w stanie w 100% pokryć Twoje zapotrzebowanie na prąd.

Produkcja swojego własnego prądu nie będzie miała wpływu na klimat. Nie będziesz emitować dodatkowego CO2 i innych gazów cieplarnianych 

Budżet

Kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania: do 1 000 000 zł.

Beneficjenci 

Program Czysta Polska Plus jest skierowany do Klientów Indywidualnych oraz Firmowych zakładających mikroinstalację od 3 do 50 kW. 

Formy dofinansowania

Dofinansowanie w formie NAGRODY wypłacanej na kartę przedpłaconą lub bezpośrednio udzielenie RABATU na montaż mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Terminy i forma składania wniosków 

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie konkursowym poprzez formularz zgłoszeniowy ( audyt ) dostępny na stronie  www.czystapolskaplus.pl w terminie od 01.02.2021 do wyczerpania środków ( decyduje kolejność przyjmowania wniosków ).

 

Regulamin Programu Czysta Polska Plus organizowanego przez Sanomedic Polska Sp. z o.o. zwaną dalej Sunrise Energy. 

 

1. Podpisanie umowy na zakup i montaż mikroinstalacji od 3 do 50 kW za pośrednictwem Sunrise Energy w terminie od 02.01.2021r.

2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego (audytu) na stronie  www.czystapolskaplus.pl 

3. Montaż mikroinstalacji w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

4. Po zakończonym montażu, podpisanie protokołu odbioru mikroinstalacji.

5. Wypłata nagrody następuje do 30 dni po spełnieniu warunków określonych w regulaminie.

6. Nagroda zostaje wypłacona na wskazane konto Beneficjenta pomniejszona o zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%.

7. Beneficjent może zrzec się nagrody na poczet udzielonego rabatu na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej za pośrednictwem Sunrise Energy.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2021 i obowiązuje do odwołania. Dodatkowo Beneficjenci ( nie będący Przedsiębiorcami ) nabywający instalację fotowoltaiczną na potrzeby własne od 2 do 10 kW są uprawnieni do otrzymania zwrotu z Programu „Mój Prąd” (O kolejnym naborze NFOŚiGW będzie informował wkrótce. Prosimy o śledzenie aktualności na stronie www.nfosigw.gov.pl), oraz do odliczenia inwestycji od podatku (ulga termomodernizacyjna).